ข้อมูลภาควิชา | หลักสูตร | บุคลากร | วารสาร | สัมมนา | วิทยานิพนธ์ | ติดต่อภาควิชา

 

คณาจารย์

 • อ.ดร. จุฑามณี อ่อนสุวรรณ
 • รศ.ดร. ชลธิชา บำรุงรักษ์
 • รศ.ดร. ชัชวดี ศรลัมพ์
 • รศ.ดร. ดียู ศรีนราวัฒน์
 • ผศ.ดร. ทรงธรรม อินทจักร
 • รศ.ดร. นันทนา รณเกียรติ
 • รศ.ดร. วริษา กมลนาวิน

 

คณาจารย์พิเศษ

 • รศ. กุสุมาลย์ รชตะนันท์
 • อ. Nguyen Ngoe Binh
 • อ. นินทิดา เวียงแก้ว
 • รศ.ดร. บุญเรือง ชื่นสุวิมล
 • ผศ.พรทิพา ทองสว่าง
 • ผศ. ลัดดาวัลย์ เพิ่มเจริญ
 • รศ.ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
 • ศ.ดร. พิณทิพย์ ทวยเจริญ

 

เจ้าหน้าที่

 • น.ส. พิมลศรี สุทธานนท์กุล, เลขานุการภาควิชาภาษาศาสตร์