ข้อมูลภาควิชา | หลักสูตร | บุคลากร | วารสาร | สัมมนา | วิทยานิพนธ์ | ติดต่อภาควิชา

 

ศ.ดร. พิณทิพย์ ทวยเจริญ / Pintip Tuaycharoen
Profile


Academic position:

Professor

Contact details:

(+66) 02 613-2638 (office number)

 

pintipt@tu.c.th (e-mail)

Qualifications:

Ph.D. (Phonetics and Linguistics), University of London

 

M.A. (Linguistics and English Language Teaching), University of Leeds

 

M.Ed. (English Language and Literature), Srinakharinwirot University, Prasarnmitr

 

B.Ed. (English), Srinakharinwirot University, Prasarnmitr

Areas of interest:

Phonetics and Phonology, Psycholinguistics, Language Acquisition and Language Teaching, Speech Correction and Production

Selected works and publications
Articles: 


ภาษาไทย

(2552) งานวิจัยด้านการศึกษาพิเศษเน้นการฟื้นฟูภาษา. วารสารศิลปศาสตร์ 9 (1): 1-20.

(2549) ศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยกับตัวแปรบั่นทอนทางสังคม. วารสารศิลปศาสตร์ 6 (1): 67-98.

(2548) ความเกี่ยวเนื่องระหว่างนัยทางความหมายกับสภาวะระดับลดหลั่นของสระในคำคู่ภาษาอีสาน. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 24 (1): 59-74.

(2544) ลักษณะประสานทางสัทสัมพันธ์ในภาษาไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 19 (2): 21-33.

(2543) สัมฤทธิผลในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กเริ่มเรียน. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 19 (1): 9-31.

(2540a) การวิเคราะห์ความแปรผันทางระบบเสียงในภาษาไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 16 (1): 18-28.

(2540b) ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยากับการพัฒนาภาษาของเด็ก. วารสารครุสาร 2 (3): 21-33.

(2540c) เอกลักษณ์ของการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานกับความเบี่ยงเบนที่ปรากฏในสื่อมวลชน. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 15 (2): 1-18.

(2538) ทฤษฎีสัทวิทยาสัทสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ระบบเสียงภาษาไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 14 (1): 12-25.

(2537) ภาษาศาสตร์ในวรรณกรรมไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 12 (2): 1-19.

(2535) การพัฒนาลักษณนามของเด็กไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 10 (2): 19-38.

(2533) การวิเคราะห์ความผิดปกติทางการพูดของเด็กไทยเชิงภาษาศาสตร์. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 8 (1): 2-18.

(2532) วิสัทลักษณ์ปัจจัยในการสื่อความทางภาษา. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 8 (1): 18-27.

(2528a) ถ้อยคำแสดงความรักสนิทสนมในภาษาอังกฤษ. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 4 (1): 35-44.

(2528b) อัจฉริยะทางภาษาศาสตร์ของ “คุณสุวรรณ” ในบทละครพระมเหลเถไถและอุณรุทร้อยเรื่อง. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 3 (2): 31-42.

(2527) สัทวิทยาวิสัทลักษณ์ (Prosodic Phonology). วารสารภาษาและภาษาศาสตร์.

(2522) คอมพิวเตอร์ช่วยอ่าน. ศูนย์ศึกษา ฉบับเดือนกรกฎาคม: 13-16.

(2520) ภาษากับสมอง: บทบาทของสมองในการเรียนภาษา. คุรุปริทัศน์ 2(5): 29-32.

English

(2004) Vowel gradation and semantic implication in the Isan dialect of Thai. หนังสือรวมบทความศิลปศาสตร์สร้างสรรค์: 186-201.

(2003) A Reflection of Thai English. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 21 (2): 1-18.

(2001) An Interface between language and cognition: evidence from the acquisition of classifiers in Thai. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 20 (1): 1-10.

(1995) Interactional Process and Adult Language Addressed to a Thai Child. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 13 (2): 29-51.

Books: 


ภาษาไทย

(2553) ไวยากรณ์อังกฤษแนวเสริมสร้างความรู้ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2550) ไวยากรณ์อังกฤษแนวเสริมสร้างความรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2546a) แนวทางสร้างความจำแก่ เด็กไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2546b) ภาพรวมของการศึกษา สัทศาสตร์และภาษาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2544a) การพูดภาษาอังกฤษตาม หลักภาษาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2544b) ภาพรวมของการศึกษา ภาษาและภาษาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2537) ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2533) สัทศาสตร์และสัทศาสตร์ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2526) ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่.

(2525) สัทศาสตร์และสรวิทยา เบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช.

Research: 


ภาษาไทย

(2552) ข้อบ่งชี้แสดงภาวะด้อยด้าน “ความคิดเชื่อมโยง” ของนักเรียนไทย. ทุนการวิจัยสถาบันการศึกษาเอกชน.

(2549) ศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยกับตัวแปรบั่นทอนทางสังคม. ทุนการวิจัยสถาบันการศึกษาเอกชน.

(2548) ความเกี่ยวเนื่องระหว่างนัยทางความหมายกับสภาวะระดับลดหลั่นของสระในคำคู่ภาษาอีสาน. ทุนการวิจัยสถาบันการศึกษาเอกชน.

(2540) สัมฤทธิผลในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยโดยใช้แนวความคิดและวิธีการทางภาษาและภาษาศาสตร์เชิ จิตวิทยา. ทุนการวิจัยสถาบันการศึกษาเอกชน.

(2532) การวิเคราะห์ความผิดปกติทางการพูดของเด็กไทยเชิงภาษาศาสตร์. ทุนการวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2530) วิสัทลักษณ์ปัจจัยในการสื่อความทางภาษา. ทุนการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2529a) บทบาทและหน้าที่ของวิสัทลักษณ์ในข้อความที่ใช้หน่วยเสริมท้ายประโยค. ทุนการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2529b) พัฒนาการภาษาเด็ก: การเปล่งถ้อยความของเด็กเล็ก. ทุนการวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2521) การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์. ทุนการวิจัยกรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ.

English

(2004) Vowel Gradation and Semantic Implication in the Isan Dialect of Thai. รวมบทความศิลปศาสตร์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Presentations: 


ภาษาไทย

(2552) การสร้าง “กรอบช่องปาก” ที่ได้สัดส่วนให้แก่เด็กไทย: ฟื้นฟูวิกฤติการออกเสียงพูด. บทความเสนอในการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ประจำปี 2552 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2551) ภาวะลิ้นดัน: สาเหตุสำคัญของความเสื่อมถอยทางลักษณะการออกเสียงและสภาวะการเปล่งเสียง. บทความเสนอในการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ประจำปี 2551 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2550) แนวโน้มภาวะถดถอยในการออกเสียง [s] ในกลุ่มคนไทยที่มีการศึกษา. บทความเสนอในการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ประจำปี 2550 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2549) ศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยกับตัวแปรบั่นทอนทางสังคม. บทความเสนอในการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ประจำปี 2549 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(2548) งานวิจัยด้านการศึกษาพิเศษเน้นการฟื้นฟูภาษาด้วยการสร้างระบบเสียงชุดใหม่. บทความเสนอในการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ประจำปี 2548 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

English

(2004) Vowel Gradation and Semantic Implication in the Isan Dialect of Thai. Paper presented at the 14th annual International Conference of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 14), Thammasat University, Bangkok.