ข้อมูลภาควิชา | หลักสูตร | บุคลากร | วารสาร | สัมมนา | วิทยานิพนธ์ | ติดต่อภาควิชา

ข้อมูลภาควิชา

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยเปิดสอนเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี
จากนั้นในปี พ.ศ. 2527 ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท และในปี พ.ศ. 2547 ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาเอก ถือได้ว่าภาควิชาฯ เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาศาสตร์ในทั้ง 3 ระดับ โดยในปัจจุบันประกอบด้วย
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์

 

อาจารย์ประจำภาควิชามีผลงานทางวิชาการออกมาอย่างต่อเนื่องและมีความถนัดในศาสตร์ย่อยต่างๆ ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์
ตั้งแต่ระดับเสียงและระบบเสียง ระดับคำและประโยค ระดับความหมาย ระดับข้อความ รวมไปถึงภาษาศาสตร์สังคม ภาษาเชิงประวัติ ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร การเรียนการสอนภาษา ตลอดจนภาษาศาสตร์ประยุกต์ในหัวข้อเฉพาะต่างๆ
ภาควิชาภาษาศาสตร์จัดกิจกรรมด้านวิชาการเป็นประจำทุกปีและเป็นผู้จัดทำวารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในภาษาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการด้านภาษาศาสตร์ร่วมสมัย
ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้มีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย (University of Hawai‘i at Manoa) ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของภาควิชาภาษาศาสตร์สามารถเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวายเป็นเวลา 1-2 ภาคการศึกษาโดยเทียบโอนหน่วยกิต
กับวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรของภาควิชาฯ ได้

 

ภาษาศาสตร์คืออะไร

ภาษาศาสตร์คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ “ภาษาโดยทั่วๆ ไป” ของมนุษย์ตามแนววิทยาศาสตร์ ภาษามีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อความนึกคิด
ความรู้สึก ความต้องการ และอารมณ์ในแบบต่างๆ มนุษย์เราสามารถทำกิจกรรมได้มากหมายหลายอย่างทั้งโดยลำพังและร่วมกับผู้อื่นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารถึงกันและกันได้อย่างเข้าใจนั้น
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและลึกซึ้งอย่างยิ่ง การศึกษาภาษาศาสตร์จึงมีเป้าหมายเพื่อให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างที่ซับซ้อนของระบบภาษาในมุมมองที่ต้องการศึกษา
คำถามที่ไม่ว่าจะอาจารย์ผู้สอนหรือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์มักจะถูกถามอยู่เป็นประจำคือ การเรียนภาษาศาสตร์นั้นเรียนภาษาอะไรบ้าง ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนส่วนใหญ่ยังคงมีความคิดว่าการเรียนภาษาศาสตร์หมายถึงการเรียนเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะทางภาษาแต่เพียงเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว การเรียนภาษาศาสตร์เป็นคนละสิ่งกับการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศทั่วไปที่ต้องมีการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นสำคัญ การเรียนภาษาศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ภาษาเพื่อให้ทราบว่าธรรมชาติภาษาโดยทั่วไปมีโครงสร้างอย่างไร มีระบบอย่างไร ผู้พูดและผู้ใช้ภาษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาของตนและภาษาอื่นๆ อย่างไรบ้างจึงจะสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เรียนภาษาศาสตร์แล้วจะไปทำงานอะไร

ภาษาศาสตร์อาจจัดว่าเป็นสายอาชีพได้หากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องการจะยึดอาชีพเป็นนักวิจัยภาษาหรือเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาศาสตร์
นอกจากนี้ ภาษาศาสตร์ยังอาจจะนำไปใช้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอนภาษา การแปล การประพันธ์ งานนิตยสารและสิ่งพิมพ์ งานประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เป็นต้น